Pomoc prawna Kancelarii Radcy Prawnego Karoliny Olechnowicz PRO-IUSTITIA w zakresie wsparcia zarządu nieruchomością obejmuje:

– stałą lub doraźną obsługą prawną Wspólnot Mieszkaniowych oraz właścicieli lokali

– analiza prawna dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym uchwał, umowy o zarządzenie, administrowanie, umów deweloperskich

– pomoc prawną w ukonstytuowaniu się wspólnot mieszkaniowych

– prowadzenie spraw o eksmisję

– obsługę prawną w uwalnianiu wspólnot mieszkaniowych od dewelopera lub od spółdzielni mieszkaniowej, w szczególności w rozwiązywaniu umów i odzyskiwaniu dokumentacji

– reprezentację w sprawach o ustanowienie zarządu przymusowego w razie jego niegospodarności, w tym w razie niewykonywania uchwał, zbywania części wspólnych po nierynkowych cenach, zlecaniu usług podmiotom „zaprzyjaźnionym”, nie realizowanie uprawnień z gwarancji lub rękojmi itp.

– dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez zarząd, zarządcę lub administratora

– sporządzanie uchwał oraz umów o administrowanie lub o zarządzanie nieruchomością wspólną

– redagowanie uchwał wspólnot mieszkaniowych (w formie aktu notarialnego) zmieniających zasady zarządu nieruchomością wspólną

– windykacja należności, w tym reprezentacja i pozew o zapłatę zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną

– dochodzenie odszkodowań lub wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości

– pomoc adwokata w sprawach o adaptację strychu, w tym wyodrębnienie własności lokalu oraz sprzedaż na rzecz inwestora, a także w sprawach o zwrot nakładów

– obsługa prawna w sprawach przyłączenia nieruchomości sąsiednich w celu poprawienia warunków mieszkaniowych

– analiza i redagowanie umów dotyczących spraw bieżących Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym o dzieło, zlecenie, prace projektowe, roboty budowlane, świadczenie usług itd.