W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Największym zainteresowaniem cieszy się pomoc
prawna następującego rodzaju:

W ramach współpracy firmy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej.
Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.


OPINIOWANIE I SPORZĄDZANIE UMÓW

W obrocie gospodarczym coraz rzadziej spotyka się umowy zawierane ustnie, gdyż większość
kontraktów zawierana jest w formie pisemnych umów. W celu przygotowania
takich umów przedsiębiorcy często korzystają z istniejących na rynku
wzorców umów. Powstaje jednak zawsze pytanie, czy dany wzór umowy
zabezpiecza dostatecznie interesy danej strony i czy tekst umowy
zaproponowany przez drugą stronę naprawdę jest zupełnie „standardowy” ?

W opisanych powyżej sytuacjach warto jest zamówić kompleksową opinię prawną o projekcie umowy. Pozwoli to na uniknięcie wielu kłopotów związanych z nieprecyzyjnymi bądź rażąco niekorzystnymi zapisami umowy. Jest to tym bardziej istotne, że zwykle z daną umową wiąże się określone ryzyko finansowe. Ponadto często umowy wiążą firmę przez dłuższy okres czasu i powinny być tak skonstruowane, żeby nie istniała potrzeba ich późniejszej renegocjacji.

Przede wszystkim jednak
należy dążyć do zaproponowania drugiej stronie własnego projektu
umowy. Pozwala to na ustalenie treści umowy w sposób bardziej korzystny,
który lepiej odzwierciedla nasze interesy. Wbrew pozorom takie podejście
nie jest bardziej pracochłonne bądź kosztowne. W praktyce o wiele
trudniej bowiem przekonać drugą stronę do zmian w „jej projekcie”,
nawet gdy wymaga tego interes obu stron. Często wynika to z prozaicznego
faktu, że autor projektu umowy jest przywiązany do swojego dzieła i w
propozycjach zmian widzi zagrożenie.

Kancelaria oferuje także możliwość dokonania oceny podatkowej projektów umów, w tym proponowanie zmian w treści umowy mających w celu optymalizację rozliczeń podatkowych.

Kancelaria PRO-IUSTITIA oferuje możliwość przygotowania bądź opiniowania większości popularnych umów występujących w obrocie gospodarczym. Przykładowo można wymienić (w porządku
alfabetycznym):

 • kontrakt menedżerski,
 • umowa agencyjna,
 • umowa bocznicowa,
 • umowa darowizny,
 • umowa dostawy,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa komisu,
 • umowa leasingu,
 • umowa najmu,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o pracę,
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa o świadczenie usług,
 • umowa o współpracy,
 • umowa o zakazie konkurencji.
 • umowa poręczenia,
 • umowa pożyczki,
 • umowa przechowania,
 • umowa przewozu,
 • umowa składu,
 • umowa spedycji,
 • umowa spółki,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa ubezpieczenia,
 • umowa użyczenia,
 • umowa zastawu,
 • umowa zlecenia,

Możliwe jest również opracowanie lub zaopiniowanie umów mieszanych lub niestandardowych.


PORADY I OPINIE PRAWNE

Udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych jest jednym z podstawowych sposobów świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom. Mnogość regulacji prawnych i stopień
ich komplikacji sprawia, że często dopiero pomoc profesjonalisty pozwala znaleźć odpowiednie pod względem prawnym rozwiązanie problemu. Zasięgnięcie porady daje również możliwość uzyskania skondensowanej informacji o regulacjach prawnych na dany temat, bez konieczności samodzielnego wertowania dzienników ustaw.

Porady dotyczą różnych dziedzin prawa, np. prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa cywilnego. Często konieczna jest analiza problemu z uwzględnieniem kilku gałęzi prawa.

Forma porady prawnej jest zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez danego przedsiębiorcę. Często wystarczają tylko ustne konsultacje lub krótkie wyjaśnienia na piśmie.
W bardziej skomplikowanych stanach prawnych sporządza się szczegółowe analizy i opinie.

Sposób przekazywania porad prawnych zależy od konkretnego przypadku. Ustną poradę można więc otrzymać na spotkaniu w Kancelarii, telefonicznie lub w siedzibie Klienta. Natomiast porady pisemne przekazywane są emailem, faksem lub tradycyjną drogą pocztową.

Możliwe jest uzyskanie porad z zakresu następujących dziedzin prawa (w porządku
alfabetycznym):

 • prawo administracyjne,
 • prawo podatkowe
 • prawo bankowe,
 • prawo budowlane,
 • prawo cywilne,
 • prawo czekowe,
 • prawo energetyczne,
 • prawo farmaceutyczne,
 • prawo karno-skarbowe,
 • prawo konkurencji,
 • prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • prawo obrotu nieruchomościami,
 • prawo ochrony danych osobowych,
 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo papierów wartościowych,
 • prawo pracy,
 • prawo przewozowe,
 • prawo przewozowe,
 • prawo rzeczowe,
 • prawo spółdzielcze,
 • prawo spółek,
 • prawo środków ochrony roślin,
 • prawo telekomunikacyjne,
 • prawo ubezpieczeń majątkowych,
 • prawo upadłościowe,
 • prawo wekslowe,
 • prawo własności przemysłowej,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo zobowiązań.

 

 

ZAKŁADANIE SPÓŁEK Z O.O.

Zakres podstawowej usługi

Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną w zakresie przygotowania dokumentów i procesu rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez:

 • opracowanie projektu umowy spółki z o.o. zawierającego rozwiązania adekwatne do oczekiwań Klienta przedstawionych na spotkaniu lub za pomocą poczty elektronicznej,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowanie formularzy dla NIP, REGON i ZUS.

Koszt założenia spółki

W związku z obniżką opłaty za publikację pierwszego ogłoszenia o wpisie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego, koszt opłat wymaganych przy zakładaniu spółki wynosi obecnie:

 • ok. 600 zł – sporządzenie aktu notarialnego, obejmującego taksę notarialną powiększoną o podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, odpisy aku notarialnego i wzory podpisów (przy spółce o minimalnym kapitale zakładowym, tj. 5 000 zł)
 • 500 zł – opłata sądowa za wpis podmiotu do KRS
 • 100 zł – opłata za obligatoryjne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • 170 zł – opłata rejestracyjna jako płatnika VAT”

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie. Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać drogą elektroniczną bądź dzwoniąc pod numer 691 120 267

Czas potrzebny do założenia spółki

Przy pełnej współpracy ze strony Klienta przygotowanie dokumentów, podpisanie aktu notarialnego oraz złożenie wniosku o dokonanie wpisu do KRS trwa 4-5 dni. Czas rozpatrywania wniosku przez Sąd Rejonowy prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy wynosi ok. 7 – 14 dni.

Usługi dodatkowe

Na życzenie Klienta Kancelaria oferuje dodatkowe usługi w procesie przygotowania umowy spółki oraz rejestracji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

 1. wprowadzenie dodatkowych elementów do umowy spółki – dopłaty, zasady podwyższenia kapitału, umorzenia udziałów, prawa pierwszeństwa nabycia udziałów lub ograniczenia prawa do ich zbycia, utworzenie rady nadzorczej i określenie jej kompetencji,
 2. asysta prawnika z Kancelarii przy podpisywaniu aktu notarialnego we wskazanej Kancelarii Notarialnej,
 3. reprezentacja w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

 

 PROWADZENIE SPÓŁEK

Jednym z rodzajów standardowych usług z zakresu obsługi przedsiębiorców jest pomoc w ich prowadzeniu. Sprawy z zakresu prawa spółek to przykładowo (w porządku alfabetycznym):

 • dopłaty,
 • likwidacja spółek,
 • łączenie spółek,
 • obniżenie kapitału,
 • ogłoszenie upadłości,
 • podwyższenie kapitału zakładowego,
 • regulamin rady nadzorczej,
 • regulamin zarządu,
 • rozwiązanie spółki,
 • sprzedaż udziałów lub akcji,
 • udzielenie i odwołanie prokury,
 • wyłączenie wspólnika,
 • zamknięcie roku obrotowego,
 • zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników,
 • zastaw na udziałach lub akcjach
 • zmiany składu organów spółki,
 • zmiany umowy spółki.

Mając na uwadze, iż znaczna część spraw związanych z prowadzeniem spółki wywołuje konsekwencje podatkowe, Kancelaria oferuje także pomoc w ocenie skutków podatkowych określonych zdarzeń.


SPRAWY SĄDOWE

Nieodłącznym elementem życia gospodarczego są spory prawne pomiędzy przedsiębiorcami.

Profesjonalna pomoc prawna dla firmy może być potrzebna na każdym stadium konfliktu. Przykładowo w sprawach o zapłatę można wyróżnić następujące fazy sporu:

 1. próba uzyskania zapłaty w drodze negocjacji,
 2. proces sądowy,
 3. postępowanie egzekucyjne.

Zakres świadczonych usług zależy od potrzeb Klienta. Można więc zlecić zarówno prowadzenie całej sprawy od początku do końca, jak również ograniczyć rolę adwokata
tylko do poszczególnych czynności (np. sporządzenia pozwu, zarzutów,
apelacji, kasacji bądź innego pisma procesowego).

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest na drodze umowy z Klientem. Bierze się
przy tym pod uwagę stawki minimalne podane w rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za
czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej
pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348)- CENNIK.

Kancelaria oferuje także pomoc w przygotowywaniu skarg do WSA w sprawach podatkowych.


TWORZENIE ODDZIAŁÓW I PRZEDSTAWICIELSTW FIRM ZAGRANICZNYCH W POLSCE

Pomoc dla firm zagranicznych, pragnących rozszerzyć zakres swojej działalności na rynek polski. Podstawowym zagadnieniem w tym zakresie jest tworzenie i rejestrowanie oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych osób prawnych. – rejestrowanie oddziałów i przedstawicielstw


UMOWA O STAŁĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ

Umowa dotycząca stałej obsługi prawnej zapewnia Klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb Klienta.

Można wskazać wiele zalet wynikających z zawarcia umowy dotyczącej stałej obsługi prawnej, przykładowo:

 • niższe koszty usług prawnych niż przy zamówieniach jednorazowych,
 • możliwość określenia z góry kosztów obsługi prawnej,
 • łatwość i szybkość kontaktu z Kancelarią
  (telefonicznie, emailem, itp.),
 • możliwość ustalenia wizyt prawnika w firmie o
  określonej godzinie i w określone dni tygodnia,
 • lepsza, bieżąca znajomość problemów i spraw
  wewnętrznych firmy przez Kancelarię, co wpływa na szybkość oraz
  jakość świadczonych usług,
 • udzielanie informacji prawnych o nowych regulacjach
  prawnych ważnych w działalności danego przedsiębiorcy,
 • opracowanie i stosowanie wzorów umów dostosowanych
  do potrzeb konkretnego Klienta.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane bądź ryczałtowo
za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych. W przypadku, gdy
nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który
będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo
rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z
osobna lub też według stawek godzinowych. Powyższy sposób ustalania
wynagrodzenia jest stosowany również w przypadku, gdy zapotrzebowanie na
usługi prawnicze jest zmienne w poszczególnych miesiącach.

Możliwe jest zawarcie umowy o stałą obsługę prawną również bez ustalania
stałych miesięcznych opłat. W takim przypadku Kancelaria po zapoznaniu
się ze specyfiką i rodzajem działalności danego przedsiębiorcy
pozostaje w gotowości do świadczenia usług. W przypadku potrzeby skorzystania z usług Kancelarii składane jest zamówienie, realizowane następnie w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym wcześniej w umowie o stałą obsługę prawną.