Polityka Prywatności

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Strony internetowej https://www.pro-iustitia.pl

I.INFORMACJE OGÓLNE:

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej http://www.pro-iustitia.pl, dalej jako ,,Strona internetowa”.

Definicje:

 • Administrator danych – oznacza Pro-Iustitia Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Olechnowicz z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Mieszka I 39/55, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG) pod numerem NIP: 597 159 26 49, dalej ,,Kancelaria”;
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej;
 • Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca ze Strony internetowej;
 • Strona internetowa – http://www.pro-iustitia.pl.

Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: kancelaria@pro-iustitia.pl oraz w siedzibie Kancelarii.

Każdy podmiot korzystający ze Strony internetowej jest jej Użytkownikiem.

Dane osobowe Użytkownika Strony internetowej przetwarzane są przez Administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Korzystanie ze Strony internetowej możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe za pomocą formularzy, które mogą być dostępne na Stronie internetowej, tj.: formularza kontaktowego.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony internetowej dla zapoznania się z ofertę Kancelarii, co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji o zmianach przepisów i prawa oraz o innych kwestiach, w tym wydarzeniach dotyczących bieżących zagadnień prawnych, gospodarczych i kulturalnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcie lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO.

Dane osobowe przetwarzane są w celach analitycznych i statystycznych: dla prowadzenia statystyk odwiedzin Strony internetowej pozwalających na usprawnienie prowadzonej działalności, doboru usług do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji produktów, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami informatycznymi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe przetwarzane są także w celu rozpatrywania skarg, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Dane osobowe przetwarzane są w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe przetwarzane są w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe przekazane na Formularzu kontaktowym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika) w celu skontaktowania się
z Użytkownikiem w sprawie opisanej przez Użytkownika w treści formularza (np. zapytanie o ofertę). Dane mogą być przetwarzane do momentu rozwiązania i zakończenia sprawy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.

W zależności od treści podanej w Formularzu Kontaktowym, dane mogą być również przetwarzane przez okres dłuższy niż zakończenie kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji zawartej umowy.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy, a także jest niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz kontaktowy.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą osoby upoważnione przez Administratora danych do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator danych zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów
o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.

Kancelaria nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH:

Strona internetowa przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z RODO.

Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Kancelaria kieruje się następującymi regułami:

 1. Regułą adekwatności: Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;
 2. Regułą transparentności: Użytkownik ma prawo mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z jego danymi osobowymi;
 3. Regułą prawidłowości: Kancelaria czyni starania, aby dane osobowe Użytkowników przetwarzane na Stronie internetowej były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jego dane osobowe nie zostały przez Kancelarie zaktualizowane lub są błędne, proszony jest o kontakt z Administratorem danych;
 4. Regułą integralności i poufności: Kancelaria stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych osobowych oraz zabezpieczające dane osobowe przed ich utratą;
 5. Regułą rozliczalności: Kancelaria dąży w swoich działaniach do umożliwienia rozliczenia się z każdego działania dokonanego na danych osobowych.

IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Użytkownikowi przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 1. prawo do informacji, żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 5. prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Kancelarii wskazany na wstępie Polityki prywatności lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@hassa-kancelaria.pl.

Realizacja praw Użytkownika jest co do zasady bezpłatna. Użytkownik nie będzie musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do swoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Administrator danych może jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli żądanie Użytkownika jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach Administrator danych może również odmówić spełnienia żądania Użytkownika.

Kancelaria dokłada starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie Użytkownik jest szczególnie skomplikowane lub Użytkownik złożył kilka żądań ich rozpoznanie może zająć więcej czasu, niż miesiąc.
W takim wypadku Kancelaria poinformuje Użytkownika o wydłużeniu terminu i zapewni bieżące informacje dotyczące realizacji żądania Użytkownika.

Każdemu Użytkownikowi, który stwierdzi, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606-950-000.

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Wszystkie zbierane przez Kancelarię dane osobowe chronione są przy użyciu niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Kancelarią, zaufani partnerzy oraz zewnętrzni usługodawcy zobowiązani są do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z przyjętymi przez Kancelarie wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Zabezpieczenie danych osobowych przez Kancelarię realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.

W związku z realizacją Polityki prywatności Kancelaria: dba o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.

Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolne wprowadzenie informacji przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, który może pojawić się na Stronie internetowej;
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki ,,cookies”;
 3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

VI. ZMIANA POSTANOWIEŃ:

Polityka Prywatności może być przez Kancelarię zmieniana lub aktualizowana.

Wszelkie zmiany Polityki prywatności zostaną zamieszczone na Stronie internetowej http://www.pro-iustitia.pl

 

Polityka cookies

Kancelarii Radcy Prawnego Karolina Olechnowicz z siedzibą w Gorzowie Wielkopolkim nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach ,,cookies”.

INFORMACJE OGÓLNE:

Podczas korzystania przez Państwa ze Strony internetowej: http://www.pro-iustitia.pl (dalej:,, Strona internetowa”), na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki tzw. pliki ,,cookies” (w szczególności pliki tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony internetowej.

Polityka Prywatności plików ,,cookies” określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Państwa urządzeniach za pomocą plików ,,cookies” gromadzonych przez Kancelarię Radcy Prawnego Karolina Olechnowicz z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Mieszka I 39/55, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zwaną dalej „Kancelaria”.

Definicje:

 • Administrator – oznacza Kancelarię Radcy Prawnego Pro-Iustitia Karolina Olechnowicz z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Mieszka I 39/55, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDGpod numerem NIP: 597 159 26 49;
 • Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których korzystacie Państwo ze strony internetowej Kancelarii;
 • Cookies Administratora– oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej;
 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem Strony internetowej;
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego uzyskujecie Państwo dostęp do Strony internetowej.

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików ,,cookies” jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Państwa zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików ,,cookies” na takim Urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o osobie korzystającej ze Strony internetowej.

W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z plików ,,cookies” może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wobec osoby korzystającej ze Strony internetowej, Kancelaria stosuje pliki ,,cookies” umożliwiające identyfikację Państwa przeglądarki lub urządzenia.

Pliki „cookies” zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre jednak informacje, w zależności od ich zawartości
i sposobu wykorzystania, mogą zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES:

Stosowane przez Administratora danych Cookies są bezpieczne dla Państwa Urządzenia.
W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Państwa Urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików ,,cookies”:

 • Cookies sesyjne (session cookies): są przechowywane na Państwa Urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa Urządzenia. Otrzymane informacje dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju ,,cookies” pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Stronie internetowej;
 • Cookies stałe (persistent cookies): są przechowywane na Państwa Urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Państwa Urządzenia. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa Urządzenia;

Dodatkowo, na Stronie internetowej wykorzystywane są także sygnalizatory www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne (zwane także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”), używane razem z plikami ,,cookies” do identyfikacji Użytkowników oraz ich zachowania.

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji, w tym stron lub aplikacji partnerów biznesowych Kancelarii. Strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać pliki ,,cookies”. Kancelarii nie ma wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jest odpowiedzialni za pliki ,,cookies”, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikację, należy pamiętać, że każda z nich ma własną politykę ,,cookies”. Z tego powodu prosimy, aby przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji zapoznali się Państwo z ich politykami ,,cookies”.

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES:

Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:

Konfiguracji serwisu:

 • dostosowanie zawartości Strony internetowej do Państwa preferencji oraz optymalizacja korzystania ze Strony internetowej;
 • rozpoznanie Państwa Urządzenia oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony internetowej:

 • pliki ,,cookies” pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Państwa Urządzenia i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;
 • poprawną obsługę Strony internetowej, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań na Stronę internetową kancelarii.

Analiz i badań oraz audytu oglądalności:

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystają Państwo ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury
  i zawartości.

Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony internetowej.

Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Strony internetowej za pomocą serwisów społecznościowych:
 • google.com – [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
 • com – [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];

Za pomocą plików ,,cookies” i Google Analytics stosowanej na Stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z Państwa preferencjami (profilowanie).

Informujemy, iż przetwarzane są także pliki ,,cookies” osób odwiedzających Fanpage Kancelarii, niebędących użytkownikami Facebooka.

Podmioty trzecie takie jak dostawcy usług zewnętrznych, zajmujący się np. analizą ruchu w sieci, mogą wykorzystywać pliki ,,cookies” oraz narzędzia software development kits (SDKs) lub inne pokrewne technologie do zbierania informacji na temat Państwa wizyty na Stronie internetowej. Poniżej przedstawiamy listę podmiotów trzecich, którym umożliwiamy zapisywanie cookies lub innych technologii na urządzeniu Użytkownika:

Dostawcy usług analitycznych: Współpracujemy z różnymi dostawcami usług analitycznych takimi jak: Google Analytics oraz Facebook Analytics, którym umożliwiamy wykorzystywanie cookies, SDKs i innych pokrewnych technologii. Więcej informacji na temat tego jak Google i Facebook wykorzystują Państwa dane, dostępne jest pod linkiem:

https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/

https://www.facebook.com/about/privacy/update

Wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich: Strona internetowa wykorzystuje także wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich w formie przycisków Udostępnij w serwisie Facebook, Twitter i Whatsapp. Za pomocą tego przycisku można udostępnić informacje w serwisach podmiotów trzecich, pod warunkiem, że jesteście Państwo zalogowani w tych serwisach. Podmioty trzecie mogą być w stanie połączyć Państwa aktywność z kontem, które posiadacie Państwo w ich portalach. Dlatego należy przed kliknięciem w przycisk Udostępnij uważnie zapoznać się z politykami prywatności podmiotów trzecich.

MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES:

Możecie Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików ,,cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki ,,cookies” do Państwa Urządzenia. Zmiany ustawień dotyczące plików ,,cookies” możecie Państwo dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików ,,cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Państwa Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ,,cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informacje o zarządzaniu plikami ,,cookies” na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

Ograniczenie stosowania plików ,,cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej Kancelarii.

Należy pamiętać, że rezygnacja z plików ,,cookies” będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

Możecie Państwo w każdej chwili usunąć pliki ,,cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używacie.

W celu wyłączenia pików ,,cookies” należy postąpić zgodnie z instrukcjami zawartymi poniżej:

W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer — w menu Narzędzia należy kliknąć polecenie Ustawienia internetowe i wybrać kartę Prywatność a następnie w obszarze Ustawienia przesunąć suwak na sam dół;

W przypadku przeglądarki Mozilla Firefox — z menu głównego należy wybrać polecenie Opcje i przejść na kartę Prywatność, a potem odznaczyć opcję Akceptuj ciasteczka.

W przypadku przeglądarki Google Chrome — z menu głównego należy wybrać polecenie Ustawienia, a następnie kliknąć odnośnik Pokaż ustawienia zaawansowane. W dalszej kolejności należy kliknąć przycisk Ustawienia treścii zaznaczyć opcję Zablokuj pliki cookies;

W przypadku przeglądarki Opera — z menu głównego należy wybrać Ustawienia a następnie Preferencje. Dalej należy przejść na kartę Zaawansowane i w sekcji Ciasteczka zaznaczyć opcję Nigdy nie akceptuj ciasteczek.

Po wyłączeniu obsługi plików ,,cookies” należy usunąć zapisane wcześniej pliki ,,cookies” ze swojej przeglądarki.

ZMIANA POSTANOWIEŃ

 • Polityka Prywatności plików ,,cookies” może być przez Kancelarię zmieniana lub aktualizowana.
 • Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://www.pro-iustitia.pl.

DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności plików ,,cookies” należy kierować poprzez e-mail: kancelaria@pro-iustitia.pl