Spis treści

 

Co to jest RODO ?

RODO / GDPR (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) / General Data Protection Regulation.

Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prztwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

W życie wchodzi 25 maja 2018 roku bez okresu przejściowego, w praktyce oznacza, że wszystkie podmioty zbierające oraz przetwarzające dane osobowe muszą  być od tego dnia przygotowane i muszą działać wg nowych przepisów.

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego

Pseudonimizacja

Pseudonimizacja jest pojęciem z którym dość często będzie się miało kontakt w kontekście RODO.

Czym właściwie jest ta czynność? Polega ona na przetworzeniu danych osobowych w tak, aby nie można było ich już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Pseudonimizacja jest mechanizmem, który znacznie podnosi bezpieczeństwo, jednak należy mieć na uwadze, że nie jest on synonimem anonimizacji danych. Kolejną cechą jest fakt, że ta forma utrudnienia identyfikacji konkretnej osoby jest całkowicie odwracalna.

Co to jest rejestr czynności przetwarzania

Jest to dokument (także w formie elektronicznej), wprowadzony przez RODO, który ma obowiązek prowadzić każdy administrator oraz jego przedstawiciel, jeśli taki jest. Rejestr czynności przetwarzania musi zawierać:

 • dane kontaktowe, nazwę administratora i współadministratorów, przedstawiciela administratora (jeśli ma to zastosowanie), a także Inspektora Ochrony Danych.
 • opis kategorii danych osobowych oraz kategorii osób, których dotyczą te dane.
 • cel / cele przetwarzania danych
 • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostaną lub zostały ujawnione
 • jeśli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych
 • jeśli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania jest także wymagane przez podmiot przetwarzający dane osobowe lub gdy ma to zastosowanie, przez przedstawiciela podmiotu przetwarzającego.

Administrator i podmiot przetwarzający ma obowiązek udostępnienia rejestru na żądanie organu nadzorczego.

Obowiązek prowadzenia rejestru jest dla:

 • zatrudniających ponad 250 osób
 • gdy przetwarzanie nie ma charakteru sporadycznego
 • obejmuje szczególne kategorie danych osobowych
 • gdy przetwarzanie może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których te dane dotyczą

Privacy by Design

Sposób projektowania aplikacji / systemów, który już w tej fazie bierze pod uwagę oraz wdraża metody i środki by chronić dane osobowe oraz prywatność osób, których te dane dotyczą. Ważne jest, by ochrona tych informacji była od samego początku.

Ochrona danych jest zaimplementowana w dany system i nie ma potrzeby użycia zewnętrznych dodatków czy modułów.

Privacy by Default

Mówi, że domyślnie prywatność użytkownika jest priorytetem. Systemy i aplikacje powinny mieć tak skonfigurowane ustawienia, by udostępniać ich tylko minimalną ilość.

Rozszerzenie zakresu udostępnianych danych, powinno nastąpić po zmianach dokonanych przez samego użytkownika. Dotyczyć to będzie zarówno aplikacji końcowych (np. sieci społecznościowe), jak i pośredniczących (np. przeglądarki internetowe)

Szacowanie wpływu na prywatność (Privacy Impact Assessment – PIA)

Umowa powierzenia danych

 

Kary administracyjne

Inspektor danych osobowych (IOD)

Jest to kolejna nowość wprowadzana przez dyrektywę RODO / GDPR

Ocena skutków dla ochrony danych (Data Protection Impact Assessment – DPIA)

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia
  dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki
  usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
  sposób przetwarzane;
  b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej
  przetwarzania;
  c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec
  przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
  przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy
  art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
  przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu
  podlega administrator;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
  informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
 2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te
  dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje
  rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów
  przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy
  ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
 3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
  a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy
  prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub
  do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
  sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie
  z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
  d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych
  lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile
  prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie
  utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
  e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Opracowanie:

Specjalista RODO Gorzów Wlkp. / Szczecin / Zielona Góra

radca prawny Karolina Olechnowicz

tel. 691 120 267