Kodeks cywilny

Prawo cywilne obejmuje przede wszystkim stosunki majątkowe oraz niektóre stosunki osobiste (niemajątkowe). Przepisy prawa cywilnego regulują zarówno prawo zobowiązań, czyli umowy, w tym z udziałem konsumentów:

 • sprzedaży,
 • najmu i dzierżawy,
 • zlecenia,
 • umowy o dzieło,
 • prawo rzeczowe,
 • zasiedzenie,
 • rozgraniczenie gruntów,
 • wszelkie sprawy z zakresu ochrony własności,
 • prawo spadkowe dotyczące spraw dziedziczenia, testamentów, zapisów i działów spadku.
 • odszkodowania

Prawo cywilne udziela również ochrony tzw. dobrom osobistym takim jak godność, wolność, wizerunek oraz prawo do prywatności.

 • Dochodzenia odszkodowań od zakładów ubezpieczeń
 • Reprezentowania stron w postępowaniach sądowych w postępowaniu procesowym (m.in. zwykłym, pojednawczym, w sprawach małżeńskich,  z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, upominawczym, nakazowym, uproszczonym), oraz nieprocesowym (m.in. o zasiedzenie, ubezwłasnowolnienie, stwierdzenie praw do spadku)
 • Sporządzania pozwów, apelacji i innych pism procesowych)
 • Sporządzania i opiniowania umów cywilno-prawnych takich jak sprzedaż, dostawa, umowy o dzieło, umowy zlecenia, pożyczka, najem, dzierżawa
 • Pomocy prawnej w sprawach spadkowych (pomoc w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, zapisy, polecenia)
 • Pomocy prawnej w sprawach z zakresu nieruchomości (prowadzenie postępowań przed sądami wieczysto-księgowymi, sporządzanie umów zbycia nieruchomości, najmu, dzierżawy, reprezentacja w sprawach o zasiedzenie nieruchomości)

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie prawa konsumenckiego. Przez sprawy o charakterze konsumenckim należy rozumieć sprawy, w których jedną ze stron umowy jest konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Najczęściej dotyczy to zawierania umów sprzedaży konsumenckiej, świadczenia usług zdrowotnych, turystycznych, umowy kredytu konsumenckiego. Kancelaria świadczy w tym zakresie usługi polegające na:

 • pomoc w procedurach reklamacyjnych (odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gwarancji)
 • sporządzanie oświadczeń o zwrocie towaru,  reklamacji
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nieuczciwych praktyk rynkowych
 • dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową
 • opiniowanie umów