Odszkodowania

Odszkodowanie jest to świadczenie  należne poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej mu szkody od osoby, która  tę szkodę wyrządziła lub od podmiotu, który z mocy prawa lub odrębnych umów   ponosi za nią odpowiedzialność. Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną i jego zadaniem jest  przywrócenie stanu majątku sprzed momentu powstania szkody. Co do zasady wysokość kompensaty powinna być adekwatna do rozmiaru szkody oraz powinno obejmować zarówno rzeczywistą szkodę oraz utracone korzyści. Szkoda w majątku może powstać zarówno w wyniku nienależytego wykonania umowy przez konrahenta, jak również z popełnienia czynów niedozwolonych, np. z tytułów wypadków komunikacyjnych.

Kancelaria prowadzi sprawy:

  • o rekompensatę i zadość uczynienia przeciwko zakładom ubezpieczeń oraz innym odpowiedzialnym osobom z tytułu wypadków komunikacyjnych ? z OC i AC,
  • wypadków przy pracy i w drodze do pracy,
  • wypadków budowlanych,
  • błędów w sztuce lekarskiej, zakażeń w szpitalach;
  • o odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, pogorszenie sytuacji życiowej, rozstrój zdrowia,
  • pokrycie kosztów leczenia (leków, przyrządów rehabilitacyjnych, pobyt w szpitalu, opieka,  koszty dojazdu, adaptacja mieszkania)
  • o wynagrodzenie strat z tytułu szkód poniesionych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta
  • zaniedbania obowiązków przez organy administracji, instytucje budżetowe i podmioty prywatne.
  • zadość uczynienia za doznaną krzywdę
  • pomoc w uzyskaniu renty odszkodowawczej z tytułu zwiększonych potrzeb oraz renty z tytułu traconego dochodu