Prawo karne

Prawo karne to dziedzina prawa obejmująca szeroko rozumiane zasady odpowiedzialności karnej, określająca czyny będące przestępstwami oraz środki karne stosowane wobec sprawców oraz sposób ich wykonywania w związku z naruszeniem prawa karnego. Reguluje także zasady postępowania organów państwowych w procesie karnym. Prawo karne zajmuje się zarówno czynami o niewielkiej społecznej szkodliwości (tzw. wykroczeniami), jak i przestępstwami.

Kancelaria zajmuje się m.in.:

 • obroną w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania, np. Policją i Prokuraturą
 • obroną w postępowaniu przed sądem,
 • reprezentowaniem interesów pokrzywdzonych
 • obrona w toku postępowania karno-skarbowego
 • prowadzeniem spraw o przestępstwa i wykroczenia, jak i sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • opracowuje pisma procesowe, tj. apelacje, zażalenia w sprawach karnych, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, sporządza prywatne akty oskarżenia
 • sprawami o ułaskawienie
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • składaniem wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary
 • sprawami karno ? gospodarczymi (m.in. dotyczące niekorzystnych rozporządzeń mieniem, odpowiedzialności członków organów spółki z tytułu działania na jej szkodę, niegospodarności)
 • pomoc prawną przy dochodzeniu roszczeń cywilnych powstałych na skutek przestępstw
 • reprezentacja powoda cywilnego w postępowaniu karnym